Our Guildford Family

Meet The Pastoral Team

Meet The English Class Team

Vikki, Robyn & Andrew | English Class Leaders

Vikki, Robyn & Andrew help lead a team of excellent teachers who help others learn English as an additional language. They meet at 10am every Wednesday during school terms at church. Groups of people learn together at whatever stage of learning they are.

Vikki, Robyn & Andrew giúp dẫn dắt đội ngũ giáo viên giỏi giúp đỡ người khác học tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ hai của họ. Họ gặp nhau vào lúc 10 giờ sáng mỗi thứ Tư trong thời gian học ở nhà thờ. Các nhóm người học cùng nhau ở bất cứ giai đoạn nào của quá trình học.

Vikki,Robyn&Andrew帮助领导一批优秀的老师,帮助他人学习英语作为他们的第二语言。他们每个星期三上午10点在学校期间在教堂举行会议。一群人在学习的任何阶段一起学习。

ویکسي، رابن او اندریو سره د عالي ښوونکو یو ټیم مشري کوي کوم چې د نورو سره د انګلیسي ژبې دویم ژبه په توګه زده کوي. دوی هر چهارشنبه د ماسپښین په 10 بجو په ښوونځي کې د ښوونځي په شرایطو کې لیدل کیږي. د خلکو ګروپونه په هر هغه مرحله کې چې دوی یې وي په ګډه سره زده کړه کوي.